Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przeprowadzili wczoraj prelekcje dla wszystkich klas LO nr 2 w Mysłowicach. W trakcie spotkań z policjantami z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii uczniowie dowiedzieli się, czym jest hejt i mowa nienawiści. Prelekcje to też okazja, by przybliżyć młodzieży inne tematy związane z bezpieczeństwem oraz ich odpowiedzialnością wobec prawa.

Praca profilaktyczna to jeden z ustawowych obowiązków Policji. Mundurowi, realizując swoje codzienne obowiązki, przeprowadzają m.in. liczne spotkania w szkołach. Mają one na celu rozpowszechnianie, utrwalanie i zdobywanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii  z mysłowickiej komendy przeprowadzili wczoraj prelekcję dla młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego dotyczącą hejtu oraz mowy nienawiści. W trakcie spotkania uczniowie wszystkich klas dowiedzieli się, czym jest hejt oraz mowa nienawiści, jak skutecznie się przed nią bronić oraz jaka grozi odpowiedzialność karna za podobne zachowania. W trakcie prelekcji mundurowi poruszyli też inne ważne z punktu widzenia profilaktyki tematy i odpowiedzieli na pytania zgromadzonych osób. 

Hejt to przede wszystkim agresywne i nienawistne komentarze. Wyzwiska, przekleństwa, obelgi i "życzenia" utraty zdrowia a nawet śmierci, wypisywane na internetowych forach, mają swoje granice. Tą granicą są znamiona czynu zabronionego. Ściganie większości z nich następuje na wniosek pokrzywdzonego - oznacza to, że sprawa wymaga wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Warto jest to robić, by nie dawać hejterom poczucia bezkarności. Dziecko, będące obiektem ataków, upokorzeń i drwin innych, może nie radzić sobie z taką trudną dla siebie sytuacją. Jeśli dotrą docierają do Państwa – rodziców, pedagogów czy po prostu dorosłych, sygnały o takim dręczeniu kogokolwiek natychmiast reagujmy! Reagujmy na hejt w przestrzeni publicznej i nie zgadzajmy się niego! Szczególnej pomocy ci, którzy nie potrafią się jeszcze bronić przed hejtem.

Rodzaje zachowań hejterskich, które mogą być kwalifikowane jako przestępstwo:

Artykuł 190 Kodeksu Karnego - Groźba karalna

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 190a Kodeksu Karnego - Stalking

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 207 Kodeksu Karnego - Znęcanie się

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Artykuł 212 Kodeksu Karnego - Zniesławienie

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł  216 Kodeksu Karnego - Znieważanie osoby

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 257 Kodeksu Karnego - Rasizm

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 107 Kodeksu Wykroczeń

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

  • zdjęcie przedstawia policjanta w trakcie prelekcji z uczniami liceum
  • zdjęcie przedstawia policjanta w trakcie prelekcji z uczniami liceum
  • zdjęcie przedstawia policjanta w trakcie prelekcji z uczniami liceum